ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น (Rajanagarindra and Local Development)

ฟรี

สินค้าหมดแล้ว

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ Adding to wishlist Added to wishlist
SKUCr-GEN111 ประเภท, ป้าย,

ตัวอย่างบทเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    1. อธิบายประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    2. วิเคราะห์บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาท้องถิ่น
    3. ระบบุริบทท้องถิ่นและปัจจัยสภาพแวดล้อมในการพัฒนาท้องถิ่น
    4. ประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาตนให้มีจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตสานึกความเป็นพลเมืองดีอนุรักษ์ความเป็นไทย และพัฒนาท้องถิ่น
    5. จัดทาแผนและโครงงานเพื่อพัฒนาตน มหาวิทยาลัย และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ด้วยความมุ่งหมายเพื่อการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของบัณฑิต และการประกันคุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการ พัฒนาท้องถิ่น บริบทท้องถิ่นและปัจจัยสภาพแวดล้อมในการพัฒนาท้องถิ่น ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา ตนให้มีจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตสานึกความเป็นพลเมืองดี อนุรักษ์ความเป็นไทยและพัฒนาท้องถิ่น แผน และโครงงานการประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาตน มหาวิทยาลัย ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมีความสุข

แนะนำ

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์วิชา “ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น (Rajanagarindra and Local Development)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *