ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transaction)

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transaction)

 • พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยธุรกิจ (บุคคล รัฐ องค์กรเอกชน)
 • แนวคิดการปรับองค์กรให้เน้นการสร้างประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม
 • การบริหารจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในยุค Market Disruption
 • การเลือกเครื่องมือและแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • มาตรฐานการเงิน การทำธุรกรรมการเงิน และการชำระเงินออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย
 • ความมั่นคงปลอดภัยและกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ฟรี

สินค้าหมดแล้ว

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ Adding to wishlist Added to wishlist
SKUCr-GEN224 ประเภท, ป้าย,

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการ ค่าสมัยใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ต เข้าใจปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวโน้มในอนาคต
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่กระทําขึ้นระหว่างหน่วยธุรกิจ บุคคล รัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชน หรือ องค์กร ของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค่า และ การติดต่องานราชการ
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรับจ่ายเงิน ระบบความปลอดภัย การพัฒนาและการจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม และกระบวนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดวงจร (business life cycle) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
  4. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการปรับองค์กรให้เน้นการสร้างประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม การบริหารจัดการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ในยุคการตลาดชะงักงัน (Market Disruption)
  5. มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการเงินและการชําระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  6. มีความรู้ความเข้าใจหลักการความมั่นคงปลอดภัยและกฏหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์

เ​พื่อปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คําอธิบายรายวิชา

หลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมที่กระทําขึ้นระหว่างหน่วย ธุรกิจ บุคคล รัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชน หรือ องค์กรของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้า และ การติดต่องาน ราชการ แนวคิดการปรับองค์กรให้เน้นการสร้างประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม การบริหารจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในยุคการตลาดชะงักงัน (Market Disruption) กระบวนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดวงจร (business life cycle) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ การเลือกเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่เหมาะ สมสําหรับการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการเงินและการชําระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความ มั่นคงปลอดภัยและกฏหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านเครือข่าย อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต

แนะนำ

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์วิชา “ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transaction)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *