การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Usage for Communication)

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Usage for Communication)

  • ฟัง อย่างไรให้เข้าใจ “สาร”
  • พูด อย่างไรให้ “ชวนฟัง”
  • อ่าน อย่างรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล
  • เขียน รายงานอย่างมืออาชีพ

ฟรี

สินค้าหมดแล้ว

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ Adding to wishlist Added to wishlist
SKUCr-GEN311 ประเภท, ป้าย,

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    1. เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทยในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
    2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเป็นเครื่องมือสื่อสารทางสังคมในชีวิตประจำวัน และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อแสวงหาความรู้

วัตถุประสงค์

    เพื่อปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คำอธิบายรายวิชา

การเลือกใช้ถ้อยคำ การลำดับความคิดในการสร้างประโยค ระดับภาษา ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักการพูดการพัฒนาทักษะการพูดประเภทต่าง ๆ จรรยามารยาท คุณธรรมในการพูด และการพูดสื่อสารเชิงบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ หลักการอ่านและวิธีการอ่านออกเสียงตามอักขรวิธีการอ่าน การฟังเพื่อวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญอย่างมีวิจารณญาณ หลักการและวิธีการเขียนสำหรับทำรายงานวิชาการเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ทักษะการเขียนในการประกอบอาชีพ

แนะนำ

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์วิชา “การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Usage for Communication)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *