การรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)

 • หลักการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล
 • การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารบนสมาร์ตดีไวซ์
 • การสร้างและผลิตสื่อมัตติมีเดีย
 • การใช้อินเทอร์เน็ตและทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
 • การใช้ชุดโปรแกรมสำนักงานเพื่อการเรียนและการทำงาน
 • จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

ฟรี

สินค้าหมดแล้ว

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ Adding to wishlist Added to wishlist
SKUCr-GEN211 ประเภท, ป้าย,

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. อธิบายหลักการของเทคโนโลยีดิจิทัลได้
  2. สามารถตดิตั้งและใช้ซอฟต์แวร์รวมทั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทดไีวซ์เพื่อการประชุมทางไกลการเข้าร่วมสมัมนา ผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ การรวบรวมและจัดระเบียบบันทึกข้อมูล และการทางานร่วมกันแบบออนไลน์
  3. ผลิตสื่อดิจิทัลประเภทกราฟิกคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงโดยใช้ทรัพยากรการศกษาแบบเปดิ (OER) ได้
  4. ประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
  5. สามารถใช้เทคโนโลยไีด้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรมรู้เท่าทันการเปลยี่นแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยดีิจิทัล

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับกระบวนการเรยีนรู้ ให้เกิดผลการเรียนรสู้อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คำอธิบายรายวิชา

หลักการของเทคโนโลยดีิจิตลัตดิตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ในสมารต์ดไีวซ์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลช่วยในการสอื่สารการ ประชุมทางไกลและจัดระเบียบข้อมูลส่วนตัว ใช้แอปพลิเคชันในการทางานร่วมกันแบบออนไลน์ การสร้างและผลติ สื่อ ดิจิทัล ประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เนต็ โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ โปรแกรมการนาเสนองาน มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานมคีวามปลอดภัยมีจริยธรรมและรเู้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล

แนะนำ

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์วิชา “การรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *