การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)

การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)

 • คิดอย่างไรให้เป็นระบบ
 • เครื่องมือช่วยเสริมสร้างการคิดเชิงระบบของตนเองและองค์กร
 • การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • การอ่านและเขียนในยุคสังคมออนไลน์
 • ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจำวัน

ฟรี

สินค้าหมดแล้ว

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ Adding to wishlist Added to wishlist
SKUCr-GEN411 ประเภท, ป้าย,

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดเป็นระบบ
  2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านความคิดในการแก้ปัญหา
  3. เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต

วัตถุประสงค์

     เพื่อปรับกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด เครื่องมือในการจัดระบบความคิด ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติโครงงาน ที่นักศึกษาสนใจและนาเสนอผลงาน

แนะนำ

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์วิชา “การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *