ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม (Training Database)

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม เป็นระบบที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยมีแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อนำมาใช้ในการประเมินการดำเนินการโครงการ และใช้เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ และงานวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Close

สารอธิการบดีสื่อสารกับนักศึกษา และบุคลากร

รู้จัก RRU to Learn
Close

เข้าสู่ระบบ

RRU to Learn

RRU to LearnCurrency