ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)

จากประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าทั่วโลก และในประเทศไทย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ทำให้การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทำให้รูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถทำให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ซึ่งทำให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต ในระดับอุดมศึกษาที่เน้นสมรรถนะและความสามารถ เป็นการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Close

สารอธิการบดีสื่อสารกับนักศึกษา และบุคลากร

รู้จัก RRU to Learn
Close

เข้าสู่ระบบ

RRU to Learn

RRU to LearnCurrency