DLTV_All_Cov_re_211

GEN211 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

  • อธิบายหลักการของเทคโนโลยีดิจิทัลได้
  • สามารถตดิตั้งและใช้ซอฟต์แวร์รวมทั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทดไีวซ์เพื่อการประชุมทางไกลการเข้าร่วมสมัมนา ผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ การรวบรวมและจัดระเบียบบันทึกข้อมูล และการทางานร่วมกันแบบออนไลน์
  • ผลิตสื่อดิจิทัลประเภทกราฟิกคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงโดยใช้ทรัพยากรการศกษาแบบเปดิ (OER) ได้
  • ประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
  • สามารถใช้เทคโนโลยไีด้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรมรู้เท่าทันการเปลยี่นแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยดีิจิทัล
Close

สารอธิการบดีสื่อสารกับนักศึกษา และบุคลากร

รู้จัก RRU to Learn
Close

เข้าสู่ระบบ

RRU to Learn

RRU to LearnCurrency