หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรสะสมหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบาบไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการพัฒนาแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาระบบรับรองผลการเรียนรู้ที่ประชาชนทั่วไปสามารถสะสมผลการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาศักยภาพการทำงานและมีเนื้อหาที่ครอบคลุมการเรียนในรายวิชา ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และสามารถเก็บผลการเรียนในระบบสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และนำมาเทียบโอนรายวิชาในการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้

Close

สารอธิการบดีสื่อสารกับนักศึกษา และบุคลากร

รู้จัก RRU to Learn
Close

เข้าสู่ระบบ

RRU to Learn

RRU to LearnCurrency