RRU-03_0-scaled

GEN211 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

  • หลักการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล
  • การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารบนสมาร์ตดีไวซ์
  • การสร้างและผลิตสื่อมัตติมีเดีย
  • การใช้อินเทอร์เน็ตและทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
  • การใช้ชุดโปรแกรมสำนักงานเพื่อการเรียนและการทำงาน
  • จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
Close

สารอธิการบดีสื่อสารกับนักศึกษา และบุคลากร

รู้จัก RRU to Learn
Close

เข้าสู่ระบบ

RRU to Learn

RRU to LearnCurrency