DLTV_All_Cov_311

GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Usage for Communication)

  • ฟัง อย่างไรให้เข้าใจ “สาร”
  • พูด อย่างไรให้ “ชวนฟัง”
  • อ่าน อย่างรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล
  • เขียน รายงานอย่างมืออาชีพ
Close

สารอธิการบดีสื่อสารกับนักศึกษา และบุคลากร

รู้จัก RRU to Learn
Close

เข้าสู่ระบบ

RRU to Learn

RRU to LearnCurrency