หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการความรู้กับบุคคลทั่วไป ที่ต้องพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพในการดำเนินชีวิต และยกระดับความรู้ความสามารถในการเรียน การทำงาน หรือการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถเลือกศึกษาหรือพัฒนาตนเองได้จาก ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

Close

สารอธิการบดีสื่อสารกับนักศึกษา และบุคลากร

รู้จัก RRU to Learn
Close

เข้าสู่ระบบ

RRU to Learn

RRU to LearnCurrency