ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการให้บริการการศึกษาไปยังบุคคลที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ รวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวัน ได้มีโอกาสเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวในกลุ่มเป้าหมายผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และสามารถดำเนินการสมัครและลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูล หลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมในการรับสมัคร และลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์

3. เพื่อเป็นการขยายตลาดการบริการความรู้ไปยังกลุ่มผู้เรียนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวัน

Close

สารอธิการบดีสื่อสารกับนักศึกษา และบุคลากร

รู้จัก RRU to Learn
Close

เข้าสู่ระบบ

RRU to Learn

RRU to LearnCurrency